Nederlands - English

Nederlands - English

Alex

Inspiratie Bron

het lichaam, een juweel

leven is bewegen.
verplaatsen, ontmoeten en verder gaan.
voor beweging is een lichaam nodig
een lichaam dat zich strekt, springt en spant

in een dans kan
een lichaam vertellen
over liefde, haat, vreugde, verdriet

een sprong is een woord
een gebogen arm bescherming
een geknakt hoofd pijn

Alex is een liefdesverklaring
aan het vertellende lichaam

de lijnen van spieren
gevolgd door goud

op het kruispunt van zenuwbanen
liggen stenen
als eerbetoon

aan kracht en kwetsbaarheid

Alex is vernoemd naar Alexandra Radius,
Nederlands grootste ballerina

Source of Inspiration

The body, a jewel

Life is movement.
Shifting, encountering and progressing.
For movement a body is necessary
A body that can stretch, sprint and strain.

In dance
a body can express
love, hate, joy and pain.

A leap is a word
a curved arm - protection
a snapped head - pain.

Alex is a declaration of love
To the narrative body.

The lines of the muscles
Traced in gold.

At the crossroads of nerve pathways
lie stones
as a tribute

to strength and fragility.

Alex is named after Alexandra Radius,
Holland`s greatest ballerina

Tekst © Obbe J Deelstra